Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Mateju

 

1. poglavlje

 

2. poglavlje, 3. poglavlje, 4. poglavlje, 5. poglavlje, 6. poglavlje, 7. poglavlje, 8. poglavlje, 9. poglavlje, 10. poglavlje, 11. poglavlje, 12. poglavlje, 13. poglavlje, 14. poglavlje, 15. poglavlje, 16. poglavlje, 17. poglavlje, 18. poglavlje, 19. poglavlje, 20. poglavlje, 21. poglavlje, 22. poglavlje, 23. poglavlje, 24. poglavlje, 25. poglavlje, 26. poglavlje, 27. poglavlje, 28. poglavlje

 

1   Knjiga naraštajâ Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova.

2   Od Abrahama se rodio Izak; od Izaka se rodio Jakov; od Jakova se rodio Juda i njegova braća.

3   Judi je Tamara rodila Faresa i Zeraha. Od Faresa se rodio Esrom; od Esroma se rodio Aram;

4   od Arama se rodio Aminadab; od Aminadaba se rodio Naason; od Naasona se rodio Salmon.

5   Salmonu je Rahaba rodila Boaza; Boazu je Ruta rodila Obeda; od Obeda se rodio Jesej;

6   od Jeseja se rodio kralj David. Kralju Davidu je Urijina bivša žena rodila Salomona.

7   Od Salomona se rodio Roboam; od Roboama se rodio Abija; od Abije se rodio Asa;

8   od Ase se rodio Jozafat; od Jozafata se rodio Joram; od Jorama se rodio Osija;

9   od Osije se rodio Joatam; od Joatama se rodio Ahaz; od Ahaza se rodio Ezekija;

10   od Ezekije se rodio Manasija; od Manasije se rodio Amon; od Amona se rodio Josija.

11   Od Josije se, za progonstva u Babilon, rodio Jehonija i njegova braća.

12   Poslije progonstva u Babilon od Jehonije se rodio Salatiel; od Salatiela se rodio Zorobabel;

13   od Zorobabela se rodio Abijud; od Abijuda se rodio Elijakim; od Elijakima se rodio Azor.

14   Od Azora se rodio Sadok; od Sadoka se rodio Ahim; od Ahima se rodio Elijud;

15   od Elijuda se rodio Eleazar; od Eleazara se rodio Matan; od Matana se rodio Jakov.

16   Od Jakova se rodio Josip, muž Marije od koje se rodio Isus kojega se naziva Krist.

17   Svega, dakle, četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida; i od Davida do progonstva u Babilon četrnaest naraštaja; i od progonstva u Babilon do Krista četrnaest naraštaja.

18   A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Kada je njegova majka Marija bila zaručena za Josipa, prije negoli se sastadoše, nađe se ona trudna od Duha Svetoga.

19   A Josip, muž njezin, bijaše pravedan čovjek i ne htjede je javno osramotiti, nego je naumi potajno otpustiti.

20   Ali dok je on o tome promišljao, gle, anđeo Gospodinov mu se ukaza u snu, rekavši: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer to što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.

21   Ona će roditi sina i ti ćeš ga nazvati imenom ISUS jer će on spasiti svoj narod od grijeha njihovih.”

22   A sve se to dogodilo da se ispuni ono što Gospodin bijaše rekao po proroku:

23   “Evo, djevica će začeti i roditi sina; i oni će ga nazvati imenom Emanuel”, što u prijevodu znači: Bog s nama.

24   Probudivši se od sna, Josip učini kako mu je anđeo Gospodinov zapovjedio i uze k sebi svoju ženu.

25   I ne upozna je sve dok nije rodila svoga prvorođenoga sina: i dade mu ime ISUS.

 

^