Naslovnica

 

Evanđelja

 

Evanđelje po Luki

 

3. poglavlje

 

 

1   Petnaeste godine vladavine cara Tiberija, dok upravitelj Judeje bijaše Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i pokrajine Trahonitide i Lizanije tetrarh Abilene,

2   za velikih svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, Zaharijinu sinu, u pustari.

3   I obiđe on svu jordansku okolicu propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijehâ;

4   kao što je zapisano u knjizi govorâ proroka Izaije: “Glas jednoga viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze.

5   Svaka dolina neka se ispuni i svaka gora i brežuljak neka se unizi, i iskrivljeno neka se ispravi i neravni putovi neka se izglade,

6   i vidjet će svako tijelo spasenje Božje.”

7   Tada on mnoštvu koje je dolazilo da ih krsti reče: “Naraštaju zmija otrovnica, tko vas je upozorio da bježite od gnjeva koji dolazi?

8   Donosite, dakle, plodove dostojne pokajanja; i nemojte u sebi govoriti: ‘Imamo Abrahama za oca’, jer, kažem vam: Bog od ovoga kamenja može podići djecu Abrahamu.

9   I već je položena sjekira na korijen stablima: stoga se svako stablo koje ne donosi dobar plod siječe i u oganj baca.”

10   I upita ga narod, rekavši: “Što onda da činimo?

11   Odgovori on i reče im: “Onaj tko ima dvije halje neka udijeli onome tko nema nijednu; i neka onaj tko ima hranu učini isto.”

12   A došli su se krstiti i carinici. I rekoše mu oni: “Učitelju, što da mi činimo?”

13   Njima reče: “Nemojte tražiti više no što vam je određeno.”

14   Pitahu ga i vojnici, rekavši: “A što da mi činimo?” I reče im: “Nemojte nikome činiti nasilje niti ikoga lažno optuživati; i budite zadovoljni svojom plaćom.”

15   A kako narod bijaše u iščekivanju i svi u srcima razmišljahu o Ivanu, ne bi li možda on bio Krist,

16   odgovori Ivan, rekavši im svima: “Ja vas, istina, krstim vodom, ali dolazi jedan jači od mene, kome ja nisam dostojan odriješiti remen na obući: on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

17   U ruci mu je vijača; i pročistit će gumno svoje i sabrati žito u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.”

18   I mnogočim drugim je u svojoj opomeni propovijedao narodu.

19   A Herod tetrarh, kada ga je on prekorio zbog Herodijade, žene njegova brata Filipa i zbog svih zlodjela što ih Herod bijaše počinio,

20   na sve to doda još i ovo: zatvori Ivana u tamnicu.

21   A kada se krstio sav narod, bî kršten i Isus. I otvori se nebo dok se molio

22   te siđe na njega Duh Sveti u tjelesnu obličju, poput goluba, i glas dođe s neba, rekavši: “Ti si moj ljubljeni Sin; u tebi mi je zadovoljstvo.”

23   A sâm Isus započeo je s oko trideset godina i bijaše, kako se smatralo, sin Josipov, koji bijaše sin Elijev,

24   koji bijaše sin Matatov, koji bijaše sin Levijev, koji bijaše sin Melkijev, koji bijaše sin Janajev, koji bijaše sin Josipov,

25   koji bijaše sin Matatijin, koji bijaše sin Amosov, koji bijaše sin Naumov, koji bijaše sin Eslijev, koji bijaše sin Nagajev,

26   koji bijaše sin Mahatov, koji bijaše sin Matatijin, koji bijaše sin Semejev, koji bijaše sin Josipov, koji bijaše sin Judin,

27   koji bijaše sin Joananov, koji bijaše sin Resin, koji bijaše sin Zorobabelov, koji bijaše sin Salatielov, koji bijaše sin Nerijev,

28   koji bijaše sin Melkijev, koji bijaše sin Adijev, koji bijaše sin Kosamov, koji bijaše sin Elmodamov, koji bijaše sin Erov,

29   koji bijaše sin Joseov, koji bijaše sin Eliezerov, koji bijaše sin Jorimov, koji bijaše sin Matatov, koji bijaše sin Levijev,

30   koji bijaše sin Šimunov, koji bijaše sin Judin, koji bijaše sin Josipov, koji bijaše sin Jonanov, koji bijaše sin Elijakimov,

31   koji bijaše sin Melejin, koji bijaše sin Menin, koji bijaše sin Matatin, koji bijaše sin Natanov, koji bijaše sin Davidov,

32   koji bijaše sin Jesejev, koji bijaše sin Obedov, koji bijaše sin Boazov, koji bijaše sin Salmonov, koji bijaše sin Naasonov,

33   koji bijaše sin Aminadabov, koji bijaše sin Aramov, koji bijaše sin Esromov, koji bijaše sin Faresov, koji bijaše sin Judin,

34   koji bijaše sin Jakovljev, koji bijaše sin Izakov, koji bijaše sin Abrahamov, koji bijaše sin Terahov, koji bijaše sin Nahorov,

35   koji bijaše sin Sarugov, koji bijaše sin Ragauov, koji bijaše sin Falekov, koji bijaše sin Eberov, koji bijaše sin Salin,

36   koji bijaše sin Kainanov, koji bijaše sin Arfaksadov, koji bijaše sin Semov, koji bijaše sin Noin, koji bijaše sin Lamekov,

37   koji bijaše sin Matusalin, koji bijaše sin Henokov, koji bijaše sin Jeredov, koji bijaše sin Mahalalelov, koji bijaše sin Kainanov,

38   koji bijaše sin Enosov, koji bijaše sin Setov, koji bijaše sin Adamov, koji bijaše sin Božji.

 

^